Poznámky k účtovnej závierke 2018 - Cash Flow

Poznámky 2018

Poznámky spĺňajú všetký požiadavký pre overenie a schválenie ročnej závierky auditorom

Ponúkam Vám dva typy poznámok pre spracovanie ročnej uzávierky - micro a veľké jednotky.

V poznámkach pre rok 2018 sú zahrnuté významné zmeny platné od 1.1.2018

 • C.1 Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme,...
 • 21 a. Informácie k prílohe č. 3 časti F. o vlastných akciách, a to, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou,...
 • (na upísanom základnom imaní, prevod na inú osobu))
 • ((g) pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky a to))
 • T. Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky, a to:...
 • (e.) o opise významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov.
 • Daňové priznanie

  Daňové priznanie PO pre rok 2018

 • Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov (pre archiváciu)
 • Výpočet a citácie zákona 595 o dani z príjmov priamo v riadkoch výpočtu
 • Účtovná závierka, okrem všeobecných náležitostí, musí obsahovať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Sme presvedčení, že súvahu a výkaz ziskov a strát poznáte veľmi dobre a ich vyplňovanie vám nerobí problémy /sú nedostatky pri vykazovaní pohľadávok a záväzkov napr. riadok 115 a 132 súvahy .../

  Nedostatky pri vyplňovaní poznámok sú však evidentné, pretože poznámky sú nielen tabuľky, ktoré vám vygeneruje program, ale musia byť aj v slovnej podobe. Uvedené informácie musia spĺňať podmienky § 3 opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení neskorších opatrení, pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. V prílohe č. 3 tohto opatrenia sú v popisnej forme uvedené všetky informácie, ktoré je povinná účtovná jednotka uverejniť. V prípade zistenia, že účtovná jednotka neuverejnila všetky informácie podľa opatrenia, môže sa dopustiť správneho deliktu podľa § 38 odst. 1 písm. a/ a daňový úrad uloží pokutu do 1 000 000.- €.

  Súčasťou poznámok sú i informácia o peňažných tokoch /tzv. Cash Flow/, ktoré sú povinné zostavovať účtovné jednotky s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Informácie o peňažných tokoch môžu byť vykázané podľa dvoch metód, a to použitím priamej metódy alebo nepriamej metódy. Metódu si vyberá účtovná jednotka podľa vlastného uváženia.

 • z hlavnej knihy 2018 a 2017 sú vaše údaje automatický prenesené do výkazov a tabuliek v poznámkach
 • všetky obsahové podmienky a zmeny pre rok 2018 sú zapracované pre tvorbu poznámok
 • MS excel vaše poznámky ukladá do formátu PDF (pre DU a klienta)
 • ako bonus Vám ponúkam

 • - alternatívne texty, tak aby ste rýchlo spracovali poznámky
 • - súvahu a výkaz ziskov a strát v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku (napr. pre akcionára ...)
 • - hlavné knihy v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku
 • - Cash Flow - nepriama metóda rok 2017 a 2016
 • - prepojenie hlavných kníh z vášho účtovníctva do poznámok
 • - možnosť úpravy resp. odstránenia tabuliek a textov u ktorých nebola náplň
 • - systém vygeneruje upozornenie na povinnosť auditu a overenia výročnej správy
 • - základné finančné ukazovatele, aby ste mali akú takú predstavu o finančnom zdraví vašej ÚJ
 • Poznámka autora : Takto prepracované poznámky na trhu nenájdete !!!

  Poznámky 2018 v exceli (vzor - výpočty) ukážka tu
  Poznámky 2018 v exveli (vzor - zapísané do PDF) ukážka tu
  Poznámky 2018 v exveli (vzor - skrátené do PDF) ukážka tu