Dokumentácia obce

Dokumentácia obce

Ponúkame Vám produkt, ktorý Vám napomôže ale najmä ušetrí čas pri tvorbe audítorského spisu od akceptácie klienta až po jeho uzatvorenie. Tento produkt je zameraný na obce a zabezpečí:
 • prepojenie hlavnej knihy a individuálnej účtovnej závierky (poznámky a výkazy)
 • zhodnotenie rozpočtového hospodárenia prostredníctvom výstupu opis finančných výkazov
 • Produkt je rozdelený do 4 hlavných súborov DOKUM 01 - 04, ktoré obsahujú prepojené formuláre (ISA) s údajmi pre spracovanie dokumentácie.

  V jednotlivých súboroch môžete nájsť okrem iného:

  DOKUM 01
 • sumarizácia požiadaviek pre vytvorenie dostatočných audítorských dôkazov
 • posúdenie rizík zákazky
 • plán a stratégiu auditu
 • určenie časového rozvrhu
 • určenie významnosti a výber vzorky
 • reakcie na posúdené riziká pre finančné výkazy
 • DOKUM 02
 • posúdenie počítačových systémov
 • posúdenie externých potvrdení
 • overenie úplnosti poznámok k IUZ
 • overenie obsahu výročnej správy
 • posúdenie transakcií so spriaznenými osobami
 • posúdenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti resp. rizika nútenej správy
 • posúdenie dodržiavania povinností podľa zákona o rozpočtových pravidlách
 • súhrnné záverečné memorandum
 • DOKUM 03 - FIN 1 - 12, FIN 3 - 4. FIN 4 - 4, FIN 5 - 4 ....
 • analýza rozpočtu obce
 • posúdenie ostatných údajov vo finančných výkazoch
 • DOKUM 04 - Overenie k súladu rozpočtového hospodárenia obcí so zákonom č. 583/2004 Z.z.
 • Proces zostavenia, členenia a hodnotenia rozpočtu:
 • Doržiavanie rozpočtu, zmeny rozpočtu a ich schválenie, rozpočtové opatrenia, rozpočtové provizórium:
 • Posúdenie finančných vzťahov štátu k rozpočtu:
 • Účelové a časové použitie prostriedkov rozpočtu (§13):
 • Zúčtovanie prijatých a poskytnutých transferov:
 • Sledovanie a vykazovanie vzťahov so zriadenými PO a RO:
 • Sledovanie rozpočtovej klasifikácie príjmov a výdavkov rozpočtu:
 • Poskytnutie záruk za iné subjekty:
 • Obsah a forma záverečného účtu - súlad so zákonom:
 • Usporiadanie prebytku rozpočtu:
 • Hospodárenie s peňažnými fondami (rezervný fond a iné):
 • Splátkový režim, včasnosť splátok:
 • ...
 • Dokumentácia bude postupne doplnená a upravená o najnovšie postupy a usmernenia v súlade so zisteniami z previerok kontroly kvality.

 • K dispozícií je vzorová dokumentácia, ktorú si môžete stiahnuť (tu)
 • K dispozícií na stránke "excel" sú prednášky pre tento projekt

  Tento projekt bol vytvorený v súčinnosti s audítormi a ich asistentami

  Autor projektu : Mgr. Kamil Gróf

  Kontakt : 0917 530 997