Finančná analýza a plánovanie - jeden z pilierov vaších financií

Finančná analýza - ako ju nepoznáme

Na stiahnutie plne funkčná ukážka finančnej analýzy v MS Excel - tu

V dnešnej dobe stačí ísť na stránky, ktoré Vám od prezentujú finančnú analýzu podniku na všetky možné spôsoby.

Ale čo my / nám chýba, aby sme pochopili finančnú analýzu, na všetkých programoch a prezentáciách na stránkach : - interpretácia výsledkov jednorozmerných ukazovateľov a finančných modeloch krachu - váhy pre interpretáciu výsledkov - čo ovplyvnilo daný ukazovateľ - o čom je vôbec daný ukazovateľ a do akej miery máme tomuto ukazovateli venovať pozornosť resp. aké sú naše možnosti na zlepšenie. - finančné modely krachu, pretože ak ich máte čo najviac k dispozícií, viete zodpovedne prehlásiť v akej finančnej kondícií sa nachádza daná spoločnosť - má umožniť podnikateľovi nazerať na podnik z rôzných uhlov pohľadu na finančnú situáciu, t.j. posudzovať spoločnosť tak, ako ju na základe výsledkov posudzujú nezainteresované osoby zvonka.

Výhody :

- pomaly a isto sa dopracujete na vyššiu úroveň posudzovania spoločností cez finančnú analýzu - môže poslúžiť k finančnému plánovaniu - ušetrite množstvo času a finančných prostriedkov na riešenie problémov v tejto oblasti - budem Vám k dispozícii a pomôžem riešiť Vaše problémy ak si už nebudete sami vedieť pomôcť - nájdete si množstvo rôznych pohľadov (aj vertikálnych, horizontálnych) na výkazy, Cash Flow, ukazovatele, grafy ... za posledné tri roky - Vaša práca dostane nový rozmer

cena : 110 € = v MS Excel - vo forme prednášky

Metódy finančnej analýzy

Na účely finančnej analýzy sa používajú dve základné rozborové metódy, ktorými je analýza absolútnych ukazovateľov, ktorá využíva údaje priamo obsiahnuté v účtovných výkazoch a analýza pomerových ukazovateľov (tzv. pomerová analýza). Obe metódy vychádzajú z absolútnych ukazovateľov a to tak stavových, ktoré podnikateľovi ukazujú momentálny stav majetku a záväzkov a pochádzajú zo súvahy, ako aj tokových, ktoré vyjadrujú objem za určité obdobie a nájdeme ich vo výkaze ziskov a strát a výkaze peňažných tokov. Pri stavových ukazovateľoch sa odporúča vypočítavať ich priemer, aby vernejšie odrážali realitu.

Správny Finančný plán – budúcnosť na pevných základoch

Finančný plán - na naplnenie Vašich potrieb potrebujeme podrobne analyzovať vašu situáciu a priniesť jednoduché a pochopiteľné riešenia.Finančný plán - prostredníctvom podrobnej analýzy potrieb klienta pomáhame porozumieť jeho finančnej situácii a jednoducho a zrozumiteľne informujeme klienta o možnostiach a riešeniach. Iba kvalitná finančná analýza klienta umožňuje vytvoriť a predstaviť klientom Finančný plán, ktorý zohľadní ciele a potreby klienta v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Užívatelia finančnej analýzy

Ako už z definície finančnej analýzy vyplýva, jej hlavnou úlohou je uskutočniť, pomocou špeciálnych metodických prostriedkov, diagnózu finančného hospodárenia spoločnosti, ktorá umožňuje jednotlivým užívateľom tejto analýzy správne interpretovať dané výsledky a následne uskutočniť prípadné žiaduce rozhodnutie. Jednotlivých užívateľov finančnej analýzy je možné rozdeliť na tri základné skupiny: Vnútropodnikový užívatelia (predovšetkým manažment). Užívatelia s kapitálovým podielom v spoločnosti (vlastníci, akcionári, banky) Tretie strany (štátne orgány, konkurencia, odberatelia)

  • Ukážka