Všetko o exceli

Prednášky MS EXCEL

Tieto prednášky naväzujú aj na dokumentáciu obce

Tabuľkový procesor MS Excel je integrovaná súčasť programového balíka Microsoft Office.

Excel môžete použiť nielen na vedecko-technické výpočty v tabuľkách, k prezentácii výpočtov vo forme grafov, ale aj k zautomatizovaniu finančných operácií, k finančnému modelovaniu, k analýze údajov, no aj k práci s jednoduchými databázami, či k tvorbe používateľských aplikácií využívajúcich uvedené operácie. Tak ako je Word vynikajúcim pomocníkom na písanie, Excel je vhodným viacúčelovým výpočtovým nástrojom, pričom možno využiť mnohé už skôr zaužívané jednoduché postupy na jeho ovládanie. K takým postupom môžeme zaradiť otváranie, ukladanie, premenovanie i zatváranie excelovských súborov. Aj keď mnohí užívatelia tvrdia, že s Excelom pracujú, dokonca ho ovládajú, často nastane situácia, že Excel zareaguje inak ako očakávali, resp. že uskutoční akciu inak, ako chceli. Začiatky práce s Excelom sú nesmierne dôležité a len ich zvládnutie umožní manažérovi pokračovať v ďalších zložitejších činnostiach. V nasledujúcich kapitolách sa zameriame na prácu s bunkami a neskôr najmä so vzorcami s využitím vstavaných funkcií.

Vkladanie dát

V Exceli sa dáta vkladajú do buniek (aktívna bunka je hrubo orámovaná).

Bunka je najmenší adresovateľný priestor na hárku zošita, jeho poloha je určená adresou riadku a stĺpca. Údaj sa zapisuje do bunky a súčasne sa zobrazuje aj v riadku vzorcov. Údaj sa zapíše do bunky až po stlačení klávesu ENTER, kurzor sa posunie dole o bunku. Text pokračuje v nasledujúcej prednáške

 • Prednáška na stiahnutie (PDF)
 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)
 • Relatívne a absolútne adresovanie

  Adresácia sa rozlišuje na absolútnu (znamená ukotvenie bunky na liste) a relatívnu (bunka má určenú vzdialenosť od východiskovej aktívnej bunky na liste).

  Relatívna adresa sa zapisuje len pomocou súradníc stĺpca a riadku (napr. A1). Absolútna adresa priberá znak dolára (napr. A$1 - absolútne adresovanie riadku; $A1 – absolútne adresovanie stĺpca; $A$1 – absolútna adresácia). Rozdiel v adresovaní sa ukáže pri kopírovaní buniek, obsahujúcich funkciu, alebo vzorec. Pri relatívnej adresácii, sa adresa bunky vo vzorci upraví podľa novej pozície, adresa sa zmení o toľko riadkov a stĺpcov, o koľko sa bunka posunula. Pri absolútnej adresácii sa adresa pri kopírovaní nezmení. Aktívnu bunku (Napr. C3 so vzorcom = C1+C2 ) skopírujeme (CTRL + C, kopírovať), a pomocou klávesov CTRL + V (vložiť) ju vložíme na iné miesto, (napr. do bunky D5). Do bunky D5 sa vložil vzorec =D3+D4, a nie pôvodný =C1+C2. Excel sám zabezpečil zmenu vzorca a zmenil adresu buniek pôvodného vzorca. Tejto dôležitej vlastnosti Excelu sa hovorí relatívne adresovanie. Ak by sme chceli bunku so vzorcom premiestniť, použili by sme CTRL + X (vybrať) a na prilepenie CTRL + V (vložiť). V takomto prípade sa relatívne adresovanie neuplatní. Text pokračuje v nasledujúcej prednáške

 • Prednáška na stiahnutie (PDF)
 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)

 • Text na stlpce

  Tento príkaz slúži na prevzatie dát vo forme textu do Excelu.

  Môže nastať situácia, že dlhší text je uložený v jednej bunke a my ho potrebujeme rozdeliť do viacerých buniek vedľa seba, do viacerých stĺpcov. Jednoduchým využitím sprievodcu prevodu textu do stĺpcov môžeme rozdeliť text v takýchto bunkách do viacerých stĺpcov. Pripravíme si tabuľku, podľa nasledovného obrázku. Údaje môžu byť ľubovoľné, dôležité je len nech majú identifikovateľný oddeľovací znak, čo v našom ilustratívnom prípade bude pomlčka. Sú to výrazy obsahujúce Výrobcu, názov produktu, popis a jeho cenu. Tieto údaje sú však v jednej bunke. Bude potrebné „rozbiť“ ich na viacero stĺpcov. Označíme si takéto bunky a zadáme príkaz z karty Domov / Nástroje pre údaje / Text na stĺpce. Text pokračuje v nasledujúcej prednáške

 • Prednáška na stiahnutie (PDF)
 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)

 • Kontigenčná tabuľka

  Veľmi užitočným nástrojom analýzy dát v zozname je kontigenčná tabuľka.

  Kontingenčná tabuľka je špeciálny druh interaktívnej tabuľky, ktorá sa vytvára zo zdrojových dát a poskytuje rôzne pohľady na ne, vrátane možnosti rýchlych úprav týchto pohľadov. Takýto typ tabuľky je vhodný na reprezentovanie údajov z väčších databáz s opakujúcimi sa údajmi v stĺpcoch, či riadkoch. Text pokračuje v nasledujúcej prednáške

 • Prednáška na stiahnutie (PDF)
 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)

 • Matematické funkcie

  Matematické funkcie sa používajú v Exceli na výpočet matematických výpočtov

  a je ich rovnako veľké množstvo. Ukážeme si najzákladnejšie z nich aj s krátkym popisom a príkladmi. Text pokračuje v nasledujúcej prednáške

 • Prednáška na stiahnutie (PDF)
 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)

 • Podmienené formátovanie

  Podstatou podmieneného formátovania je možnosť odlíšiť formát tých buniek,

  ktoré spĺňajú zadanú podmienku. Tým možno získať väčší prehľad v určitej oblasti buniek i v celej tabuľke. V tabuľke sa rýchlejšie zorientujeme, keď dáta spĺňajúce podmienku (resp. nespĺňajúce) sú inak formátované ako dáta ostatné. Po vybratí oblasti buniek, ktorú chceme formátovať, zadáme príkaz z karty Domov / skupina Štýly / Podmienené formátovanie. Zobrazí sa ponuka predpripravených šablón na uplatnenie formátovania. Text pokračuje v nasledujúcej prednáške

 • Prednáška na stiahnutie (PDF)
 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)

 • Zoradenie, Filtrovanie,

  Zoradenie patrí medzi základné operácie so zoznamami (databázami) .

  ktoré spĺňajú zadanú podmienku. Tým možno získať väčší prehľad v určitej oblasti buniek i v celej tabuľke. V tabuľke sa rýchlejšie zorientujeme, keď dáta spĺňajúce podmienku (resp. nespĺňajúce) sú inak formátované ako dáta ostatné. Po vybratí oblasti buniek, ktorú chceme formátovať, zadáme príkaz z karty Domov / skupina Štýly / Podmienené formátovanie. Zobrazí sa ponuka predpripravených šablón na uplatnenie formátovania. Text pokračuje v nasledujúcej prednáške

 • Prednáška na stiahnutie (PDF)
 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)

 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)

 • Medzisúčty, súhrny

  V zoznamoch je často potrebné vytvoriť medzisúčty pre opakujúce sa položky.

  Ak chceme dáta zoznamu analyzovať využitím najbežnejších funkcií pre určité skupiny dát, môžeme využiť automatické medzisúčty. Excel výpočty urobí sám, nemusíme zadávať funkcie. Ako prvotný krok je potrebné previesť zoradenie zoznamu – použijeme údaje z predchádzajúcej kapitoly (Tabuľka 9). Pripravíme si zoradený stĺpec Výrobca (využijeme zoradenie) a druhotne vytvoríme medzisúčty podľa stĺpca Cena. Zoradenie je nutné vykonať z dôvodu, že rovnaké hodnoty potrebujeme dostať k sebe. Teda jednotlivých výrobcov musíme mať usporiadaných tak, že rovnakí výrobcovia budú pod sebou a nie rozhádzaní v zozname. Postavíme kurzor do priestoru zoznamu a zadáme príkaz z karty Údaje / Prehľad / Medzisúčet. Otvorí sa nám dialógové okno Medzisúčet, kde v poli Pri každej zmene v stĺpci zvolíme Výrobca, v poli Použiť funkciu ponecháme Sum a v poli Medzisúčet pridať do stĺpca zaškrtneme Cenu. Text pokračuje v nasledujúcej prednáške

 • Prednáška na stiahnutie (PDF)
 • Prednáška na stiahnutie (MS Excel)

 • Ďaľšie prednášky budú postupne pridávané

  Výhody školenia

 • Prispôsobiť si úroveň, náročnosť kurzu, témy a čas
 • Aplikovať školenie na vlastné podmienky
 • Precvičovať na vlastných a discretných údajoch
 • Podielať sa na vlastnom programe pre Vaše potreby
 • Iné špecifické požiadavky
 • Konzultatívne opakovanie po nejakom čase, tak aby bol vidieť stupeň osvojenia si metódy a zvládnutia predmetu kurzu
 • Analyzovanie a hľadanie riešenia problému spoločnosti
 • Kurz obsahuje 65 lekcií