Audit (ELIZE) - pre audítorov aj pre študentov EUBA 2016/2017

 • dňa 17.3.2017 12:55

  aktualizácia pre rok 2016 (ELIZE_prechod_2016.zip)( tu )

  Audit podniku

  Do konca roku 2017 máte možnosť overiť účtovnú závierku audítorom za rok 2016 a nasledujúce tri mesiace aj založiť správu audítora.

  „Audit v účtovných jednotkách so sídlom na území Slovenskej republiky sa vykonáva podľa medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich na výkon auditu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“

  Zákon č.540/2007 Z.z. o audítoroch v znení jeho neskorších predpisov

  Chcete mať istotu, že vaše účtovníctvo je vedené správne?

  Objednajte si preverenie účtovnej závierky audítorom. Takáto služba /náklad/ je daňovo uznaný náklad i keď nemáte povinnosť zo zákona overovať účtovnú závierku, ide o takzvaný dobrovoľný audit.

  Čo tým môžte získať?

  Presvedčenie, že vaše účtovníctvo je správne, správne oceňujete majetok a záväzky, či vaše transferové oceňovanie je správne, či máte všetky vnútropodnikové smernice, či ste správne vypočítali daňový základ, odložené dane, DPH a teda nemusíte mať finančný problém s daňovým úradom pri daňovej kontrole. Daňová kontrola keď zistí, že ste napr. účtovali daňový náklad oprávnene, ale na zlých účtoch v zmysle platnej účtovnej osnovy, musí vám vyrúbiť podľa § 38 ods.1 písm. h/ zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, sankciu do výšky 2 % z celkovej sumy majetku, najviac 1000,- €. Daňová kontrola keď zistí, že ste napr. účtovali daňový náklad neoprávnene, musí vám vyrúbiť sankciu podľa § 38 odst. 1 písm. g/ zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, sankciu do 2 % z celkovej sumy majetku, najviac však 1 000 000.- €. Daňový úrad vám môže uložiť sankcie i za porušenie ustanovení podľa §§ 9, 17, 24-28, 31, 34, 35 zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov do výšky 2 % z hodnoty majetku, najviac však vo výške 100 000.- €.

   Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka ktorá je obchodnou spoločnosťou, družstvom, /ďalšie podľa § 19 odst.1 písm.b-d/ zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ak  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie spĺňa aspoň dve z týchto podmienok: 1. celková suma majetku presiahla 1 000 000.- €, t.j. suma majetku neupravená ocenením hodnoty majetku, neupravená o odpisy a neupravená o vytvorené rezervy, 2. čistý obrat presiahol 2 000 000.- €, t.j. výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav, 3. priemerný orepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30.

  Účtovná jednotka, ktorá nedala overiť účtovnú závierku audítorom alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou, neuložila dokumenty podľa § 23a zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, alebo neuložila výročnú správu, sa dopustí správneho deliktu, za čo jej hrozí sankcia do 2 % z vykázanej sumy majetku, najviac 1 000 000.- €.

  Na požiadanie Vám doporučíme audítora pre overenie Vašaj účtovnej závierky k Vašej spokojnosti

  Analýzy nad hlavnými knihami, výkazmi, CF, poznámkami

  ako podpornú časť pre spracovanie zákazky na audite. Všetky analýzy sú prepojené s HK a spracované v MS Excel.

  Analýzy obsahujú :

 • Vstupné údaje o auditorovi a ÚJ a Vstupné údaje hlavných kníh za posledné tri roky

  Výsledkom sú :

 • Výpočet výkazov, CF, Poznámok a finančná analýza (cca 95 ukazovateľov a 25 modelov krachu) (tri roky) aj AJ, NJ
 • 1 Podrobná analýza hlavných kníh (bilančná kontinuita)
 • 2 Odsúhlasenie HK a výkazov
 • 3 Stanovenie významnosti KS a ročné obraty HK
 • 4 Stanovenie výberu vzorky nesprávnosti
 • 5 SÚVAHA za tri roky
 • 6 Analýza nákladov
 • 7 ČASOVÝ ROZVRH AUDITU
 • 8 Súhrnné záverečné memorandum
 • 9 Reakcie na posúdene riziká
 • 10 Analýza výkazov - normálne zobrazenie, vertikálne zobrazenie, horizontálne zobrazenie
 • 11 Analýza jednotlivých položiek súbahy porovnania, grafy, trendové krivky
 • 12 Reakcie na riziká na jednotlivé položky súvahy (podrobná kontrola)
 • 13 Reakcie na riziká ceľkový prehlad
 • 14 KONTROLNÝ FORMULÁR -VNÚTORNÁ KONTROLA A RIZIKO PODVODU
 • 15 Správa kontrola kvality
 • 16 PLÁN AUDITU FINANČNÝCH VÝKAZOV
 • 17 Následné udalosti a súdne spory
 • 18 INFORMÁCIA Z PREDBEŽNÉHO OVEROVANIA ÚČTOVNÍCTVA
 • 25 Overenie výročnej správy a poznámok ....

  Príspevky od audítorov pre skvalitnenie zákazky na audite. Tieto príspevky nie sú a nebudú spoplatnené ale majú poslúžiť ako vzor pre kvalitu sprácovania zákazky na audite aj iným auditorom. Mojou úlohou je len prepojiť údaje na HK , výkazy a údaje o auditorovi.

 • 50 Test dlhodobý majetok (Neobežný majetok)Cieľ : preverenie účtov, metód a záver
 • 51 Test zásoby (materiál na sklade, NV/výrobky, zákazková výroba) Cieľ : preverenie účtov, metód a záver
 • 52 Ocenenie zásob (+ kurzové rozdiely) Cieľ : preverenie oceňovania zásob a kurzové rozdiely
 • 53 Účasť na inventarizácii (zásob) Cieľ : preverenie vybraných položiek zásob a vyhodnotenie
 • 54 Pohľadávky Opravné položky - Prepočet špecifickej opravnej položky
 • 55 Cut - Off pohľadávky a tržby Cut - Off záväzky a úhrady Konfirmácie
 • 56 Finančné účty Pokladňa, Bankové účty, Ceniny
 • 57 Časové rozlíšenie 381, 383, 384, 385 Cieľ : preverenie účtov, metód a záver
 • 58 Vlastné imánie Cieľ : preverenie účtov, metód a záver ....

  Teším sa na spoluprácu s Vami

  Vzor : Analýza nad HK, výkazmi, CF a poznámkami v PDF :

 • tu si môžete stiahnuť prezentáciu analýz ( tu )

  Analýzy nad denníkmi – program ELIZE

  ako podpornú časť pre spracovanie zákazky na audite. Vhodný nástroj pre zdokumentovanie činnosti na zákazke auditu

  Analýzy obsahujú :

 • Vstupné údaje o auditorovi a ÚJ a Vstupné údaje hlavných kníh a účtovných denníkov za posledné tri roky

  Výsledkom sú :

 • Porovnanie denníka s hlavnou knihou
 • Výber vzoriek z denníka podľa jednotlivých analytických, syntetických, skupín a tried účtov s rôznymi podmienkami výberu (sumy, dokladov, času, textu... )
 • Karty účtov, popis činností a kontról.....

  Inštalácia programu ELIZE

 • 16.03.2017aktualizácia pre rok 2016 (ELIZE_prechod_V16_1.0)( tu )
 • 20.06.2016aktualizácia pre rok 2015 (ELIZE_prechod_V15_1.0)( tu )
 • aktualizácia pre rok 2014 (ELIZE_prechod_V14_1.0)( tu )
 • 1-vá aktualizácia pre rok 2013 (ELIZE_prechod_V13_2.0)( tu )
 • 2-há aktualizácia pre rok 2013 (ELIZE_prechod_V13_3.0)( tu )
 • na stiahnutie základná inštalácia - rok 2012 (Elize_setup_v13_1) ( tu )
  - Postupne si stiahnete inštaláciu a prechody a v tomto poradí ich aj inštalujete ! (po prvej inštalácií budete potrebovať aktivačné klúče, ak vznikne problém a neviete si rady treba zavolať 0917 530 997 Gróf Kamil )

  Audit študenti Ekonomickej univerzity

 • pre komunikáciu využívajte len : student@ruz.sk

 • Objednávka v MS Excel ( tu )

  Dokumentácia k programu ELIZE

 • na stiahnutie komplet dokumentácia ( tu ) - pozorne si prečítajte návod na inštaláciu a na požiadanie dodám registračné klúča

  Materiály pre študentov Ekonomickej univerzity

 • podporná dokumentácia na stiahnutie ( tu )
 • časový plán auditu na stiahnutie ( tu )
 • stanovenie významnosti a rizík na stiahnutie ( tu )
 • ISA listy vo MS Word na stiahnutie( tu )
 • vzor poznámky, CashFlow na stiahnutie ( tu )

  Databáza k programu ELIZE pre študentov

 • na stiahnutie komplet databáza na precvičenie denník a HK 2014 ( tu )
 • na stiahnutie komplet databáza na precvičenie VA SRO 2014 ( tu )
 • na stiahnutie komplet databáza na precvičenie MA SRO 2014 ( tu )