Audity pre účtovné jednotky

Audit podniku

Ponuka audítorských služieb a služieb finančnej analýzy.

Vážení štatutári spoločností,

V návale povinností spojených s operatívnym vedením spoločnosti Vám pravdepodobne unikla skutočnosť, že Vaša spoločnosť už prvý krát plní v súčasnosti podmienky pre uskutočnenie štatutárneho auditu ročnej účtovnej závierky za uplynulé zdaňovacie obdobie.

Podmienky sú dané zákonom č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/91 Zb. Obchodným zákonníkom v aktuálnom znení a radom ďalších právnych predpisov.

Podľa par. 19 zákona o účtovníctve musí mať riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom účtovná jednotka

a. Ktorá je obchodnou spoločnosťou , ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

1. celková suma majetku presiahla 1 mil. €, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o zvlášť vymenované položky účtovníctva

2. čistý obrat presiahol 2 mil. €

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

Zákon vymenúva aj ďalšie podmienky, ktoré sa hodnotia pre zvlášť vymenované prípady.

 V par. 38 zákona sú stanovené aj sankcie, ktoré Daňový úrad uloží za správne delikty, medzi ktoré patrí aj neoverenie účtovnej závierky audítorom.

Účtovná jednotka, ktorá nedala overiť účtovnú závierku audítorom alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou, neuložila dokumenty podľa § 23a zákona 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, alebo neuložila výročnú správu, sa dopustí správneho deliktu, za čo jej hrozí sankcia do 2 % z vykázanej sumy majetku, najviac 1 000 000.- €.

Keďže v Registri účtovných závierok, vedených Ministerstvom financií SR, nemáte uverejnenú správu audítora zatiaľ za rok 2017, vystavujete sa riziku sankcii zo strany Daňového úradu.

Ako nezávislí audítori Vám preto ponúkame možnosť štatutárneho auditu Vašej spoločnosti uskutočniť do 31.12.2018, prípadne aj za predchádzajúce obdobia. V svojej práci sa riadime Etickým kódexom audítora s ohľadom na rozsah požadovaných prác a úkonov.

Ako zvlášť pridanú hodnotu Vám vykonáme finančnú analýzu spoločnosti za zvolené obdobia. Predpokladom kvalitných prác je odovzdanie denníkov účtovných operácii a hlavnej knihy v elektronickej podobe.

Niečo o tom projekte :

Ide o spontánnu spoluprácu audítorov (cca 12 - 15), tak aby vaše očakávania od výkonu auditu boli splnené resp. aby výkon auditu, posúdenia stavu činnosti a podnety na skvalitnenie sa stali vašou konkurenčnou výhodou. Zároveň aby vami vložené investície do auditu sa vám aj vrátili späť napr. odstránením nedostatkov, nastavením procesov riadenia a.i.. Spolupráca audítorov spočíva aj v tom, že v jej radoch sa nachádzajú daňový poradcovia, súdny znalec, správca pre konkurz a reštrukturalizáciu ...

Mojou úlohou na tomto projekte je koordinovať činnosť audítorov, strážiť vašu spokojnosť a ponúknuť vám najvhodnejšieho audítora podľa vašich požiadaviek (lokalita, zameranie ...)

Autor projektu : Mgr. Kamil Gróf

Kontakt : 0917 530 997

Všetky Vaše požiadavky budú presmerované na konkrétneho auditora